|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita (ZČU) vznikla dne 9. 8. 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku měla pět fakult (aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, pedagogickou, strojní) se 4 200 studenty. K zakládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou, v roce 1999 Fakultu filozofickou (původně Fakultu humanitních studií) a v roce 2008 Fakultu zdravotnických studií. V současné době má ZČU osm fakult s více než 60 katedrami a tři vysokoškolské ústavy. Téměř 19 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů z oblastí strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filozofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva, veřejné správy a zdravotnictví. Ideální struktura poskytuje studentům ty nejkomplexnější studijní možnosti v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia.

ZČU má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Kromě pedagogické činnosti je ZČU též dynamickým střediskem výzkumu a vývoje.

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta aplikovaných věd (FAV) je jednou z osmi fakult Západočeské univerzity v Plzni a svým zaměřením se řadí mezi přírodovědné a technické fakulty. Vedle vzdělávacích programů, které studentům nabízejí širokou škálu oborů a specializací z oblastí matematiky, fyziky, výpočetní techniky a informatiky, kybernetiky, mechaniky a geomatiky, se fakulta orientuje též na vědecko-výzkumnou činnost s úspěchy na světové úrovni.

Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

Katedra matematiky

Katedra matematiky (KMA) je jednou z pěti kateder Fakulty aplikovaných věd a řadí se mezi největší matematické katedry v České republice. Tvoří ji šest oddělení: oddělení diskrétní matematiky, oddělení finanční matematiky a aplikované statistiky, oddělení geometrie, oddělení geomatiky, oddělení matematické analýzy a oddělení numerické matematiky. Díky své velikosti a šíři odborného záběru je katedra schopna zabezpečovat téměř veškerou výuku matematických předmětů na všech fakultách Západočeské univerzity v Plzni. V současné době katedra garantuje celkem osm bakalářských oborů, šest navazujících magisterských oborů a tři doktorské obory.

Realizační tým projektu na ZČU:


Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.


 pracoviště
 KMA FAV ZČU
 telefon
 ++420 377 63 2675
 e-mail
honik@kma.zcu.cz 
 www www.KMA.zcu.cz/Jan.Pospisil 

Vědeckovýzkumná činnost: stochastická analýza, stochastické diferenciální rovnice.Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

 pracoviště
 KMA FAV ZČU
 telefon
 ++420 377 63 2632
 e-mail
 gabriela@kma.zcu.cz
 www
 www.KMA.zcu.cz/Gabriela.Holubova

Vědeckovýzkumná činnost: Fučíkovo spektrum, nelineární ODR a PDR, existence, jednoznačnost a stabilita řešení, bifurkační jevy.Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

 pracoviště
 KMA FAV ZČU
 telefon
 ++420 377 63 2678
 e-mail
 cada@kma.zcu.cz
 www
 www.KMA.zcu.cz/Vaclav.Cada

Vědeckovýzkumná činnost: zeměměřictví, počítačová kartografie a GIS. Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.

 pracoviště
 KMA FAV ZČU
 telefon
 ++420 377 63 2681
 e-mail
 cerba@kma.zcu.cz
 www
 www.KMA.zcu.cz/Otakar.Cerba

Vědeckovýzkumná činnost: počítačová a tematická kartografie.
Ing. Petr Nečesal, Ph.D.

 pracoviště
 KMA FAV ZČU
 telefon
 ++420 377 63 2623 
 e-mail
 pnecesal@kma.zcu.cz
 www
 www.KMA.zcu.cz/Petr.Necesal

Vědeckovýzkumná činnost: okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice, Fučíkovo spektrum, bifurkační jevy.
Ing. Radek Fiala, Ph.D.

 pracoviště
 KMA FAV ZČU
 telefon
 ++420 377 63 2679 
 e-mail
 fialar@kma.zcu.cz
 www
 www.KMA.zcu.cz/Radek.Fiala

Mgr. Radek Výrut

 pracoviště
 KMA FAV ZČU
 telefon
 ++420 377 63 2658 
 e-mail
 rvyrut@kma.zcu.cz
 www
 www.KMA.zcu.cz/Radek.Vyrut

Vědeckovýzkumná činnost: geometrické modelování, aplikace Minkowského sumy.Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.