|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře OU

Seminář z fuzzy modelování

Seminář probíhá na Ostravské univerzitě, Ústavu pro výzkum  aplikace fuzzy modelování (nyní Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústavu pro výzkum  aplikace fuzzy modelování) od roku 1996. Seminář se zabývá různými aspekty fuzzy modelování, fuzzy logiky, teorie fuzzy množin, dalších oborů patřících do soft computing (neuronové sítě, genetické algoritmy atd.). Probírají se jak teoretické otázky, tak i aplikace. Přednášejí členové Ústavu pro výzkum  aplikace fuzzy modelování i pozvaní hosté. Obvyklým časem je čtvrtek 9.30 - 10.30, místnost A322 budovy A Ostravské univerzity na ulici 30. dubna 22. Program od roku 2008 je možné zobrazit zde.

Aktuální program bude průběžně doplňován.

Program na školní rok 2018/2019

  • 18. 4. 2019: Zbyněk Kurač (Univerzita Palackého, Olomouc): Transfer-stable means on finite chains

  • 25. 4. 2019: Dr. Jan Boronski (IRAFM, Ostravská univerzita, IT4Innovations): On the Entropy Conjecture of Marcy Barge

Proběhlo:

25. 4. 2019: Dr. Jan Boronski  (IRAFM, IT4Innovations, Ostravská univerzita): On the Entropy Conjecture of Marcy Barge

Dr. Boronski se ve své přednášce zaměřil na důležitý výsledek, kterého se svými kolegy nedávno dosáhl – kladnou odpověď na dosud otevřenou otázku, zda pro každé nezáporné reálné číslo r (včetně nekonečna) existuje pseudoobloukový homeomorfismus, jehož topologická entropie je r. Přednášející posluchače seznámil s historií tohoto problému, významnými matematiky, kteří se jím zabývali, a souvisejícími problémy v jiných oblastech matematiky.

18. 4. 2019: Zbyněk Kurač  (Univerzita Palackého, Olomouc): Transfer-stable means on finite chains

Zbyněk Kurač ve své přednášce z oblasti agregačních operátorů zaměřil na zobecnění aritmetického průměru nad částečně uspořádanými množinami. Vlastností aritmetického průměru, která nejde přímo přenést z reálných čísel do částečně uspořádaných množin, je jeho aditivita. Ta je proto nahrazena jinou vlastností, tzv. transfer-stability. Výsledkem je agregační operátor aproximující aritmetický průměr. Přednášející představil vlastnosti tohoto typu operátorů a v závěru naznačil směry dalšího výzkumu v této oblasti. Následovala řada dotazů posluchačů.

12. 4. 2018: Prof. Daniele Mundici  (University of Florence, Itálie): Consistent probability for boolean and for continuous events

Prof. Mundici ve své přednášce vysvětlil rozdíly a souvislosti mezi logickým a pravděpodobnostním přístupem k pojmům nezávislosti a kompatibility jevů. Ukázal, že možné vysvětlení spočívá ve využití pojmů z oblasti sázek a bookmakerů pro teorii pravděpodobnosti. V závěru prof. Mundici zobecnil výsledky platné pro klasické jevy také pro jevy spojité (fuzzy).15. 3. 2018: Dr. Daniel Paternain  (Universidad Pública de Navarra, Španělsko): Some applications of aggregation functions: from extending the Gravitational Search Algorithm to the interval-valued Choquet integral

Dr. Paternain ve své přednášce představil dvě oblasti výzkumu v oblasti agregačních funkcí, jimiž se v současné době zabývá. Nejprve popsal zobecnění algoritmu pro gravitační hledání (Gravitational Search Algorithm), což je optimalizační algoritmus využívaný např. ve zpracování obrazu. Zmínil také aplikaci tohoto algoritmu pro zpracování obrazu pomocí F-transformace. Ve druhé části přednášky byla popsána nová metoda pro agregaci objektů z částečně uspořádané množiny pomocí intervalového Choquetova integrálu.

9. 1. 2018: Prof. Edy Portmann  (University of Fribourg, Švýcarsko): Building smart cities with soft computing

Přednáška Prof. Portmanna z Fribourgu se zaměřila na aplikace metod soft computingu v oblasti tzv. smart cities – informačních technologií pomáhajících občanům a návštěvníkům měst v pohybu či orientaci za pomoci moderních technologií, například mobilních telefonů. Přednášející nejprve představil sebe a svoje pracoviště a pak se zaměřil na několik konkrétních projektů, jejichž řešením se zabýval či zabývá. V závěru vyjádřil prof. Portmann zájem na spolupráci s naším pracovištěm.

6. 4. 2017: Eloisa Ramírez-Poussa (University of Cádiz, Španělsko): Toward attribute reduction in Formal Concept Analysis based on Rough Set Theory a Maria Eugenia Cornejo (University of Cádiz, Španělsko): Bipolar max-product fuzzy relation equations.

Maria Eugenia Cornejo ve své přednášce zabývala řešitelností bipolárních max-produktových fuzzy relačních rovnic se standardní negací. Svoje výsledky ilustrovala četnými příklady. Studovala také řešení soustav těchto rovnic a představila další směry výzkumu v této oblasti. Eloisa Ramírez-Poussa představila svoje výsledky v oblasti redukce počtu atributů ve formální konceptuální analýze založené na tzv. rough sets. Tento výzkum má aplikace v oblasti analýzy dat a nalézání závislostí v datech. Redukce počtu atributů při zachování důležitých informací přispívá k lepší srozumitelnosti výsledků metod formální konceptuální analýzy. Po obou přednáškách následovala diskuse.


29. 4. 2016: Prof. Wlodzimierz J. Charatonik (Missouri University of Science and Technology, Rolla, MO, USA): Mappings between dendrites.

Přednáška prof. Charatonika se zabývala zobrazeními mezi speciálními topologickými prostory, tzv. dendrity. Dendrity jsou lokálně souvislé prostory neobsahující žádné jednoduché uzavřené křivky. V přednášce byly prezentovány výsledky o těchto druzích zobrazení: retrakcích, monotónních a otevřených zobrazeních.

19. 11. 2015: Prof. Kanhaiya Jha (Kathmandu University, Nepal): Fuzzy Modeling Technique: A Case of e-Government System.

Přednáška prof. Jha se zabývala aplikací metod fuzzy modelování při zavádění tzv. e-governmentu v Nepálu. Cílem bylo rozpoznat, které parametry se nejvíce podílejí na (zatím neúspěšném) zavádění e-governmentu v Nepálu. Použita byla tzv. fuzzy centroid method.17. 4. 2015: Big Data Workshop

Dne 17.4. byl na půdě OU, konkrétně na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, uspořádána workshop s názvem Big Data, který byl zaměřen na oblast datové analýzy s důrazem na tzv. velká data, tedy na masivně se rozvíjející oblast, kde se intenzivně prolínají aplikovaná matematika a informatika. V rámci této akce bylo prezentováno 9 příspěvků od řečníků z OU a z VŠB-TUO. Mezi posluchači bylo cca 30 účastníků z obou dvou institucí, z nichž 14 (10 mužů a 4 ženy) patří do tzv. cílové skupiny.18. 12. 2014: Prof. Witold Pedrycz (Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, Canada ): Content-Rich Information Granules as Fundamental Design Constructs of Granular Computing.

Přednáška prof. Pedrycze, jednoho z nejuznávanějších odborníků na oblast soft computing, byla zaměřena na tzv. granular computing. Nestrukturovaná data se v tomto přístupu sdružují do informačních granulí (klastrů), se kterými se dále pracuje jak v komunikaci člověk – počítač, tak v počítačových algoritmech pro zpracování dat. Pro smysluplné vytváření informačních granulí je důležité brát ohled na původ a účel dat. Prof. Pedrycz vysvětlil tento přístup na příkladu tzv. fuzzy clustering. Po přednášce následovala dlouhá diskuse.10. 4. 2014: Prof. Ing. Radima Farana, CSc. (IRAFM, Ostravská univerzita, IT4Innovations): Fuzzy-Logic Control in Fast and Sensitive Technological Processes.

Seminář Prof. Farany byl zaměřen na aplikace fuzzy logiky a teorie fuzzy množin v řízení rychlých a citlivých procesů. Po úvodu seznamujícím posluchače se základní konfigurací řídicího systému se přednášející zaměřil na fuzzy řízení modelu helikoptéry. Jde o rychlý a citlivý proces se vzorkovací periodou menší než 0,01 sekundy. Prof. Farana vysvětlil postup návrhu fuzzy regulátoru a srovnal výsledky simulace a experimentu na reálném modelu vrtulníku. V druhé části přednášky bylo ukázáno fuzzy řízení magnetické levitace kovové kuličky v magnetickém poli. Zde se jedná o velmi rychlý, citlivý a nelineární proces se vzorkovací periodou menší než 0,002 vteřiny. Výsledky fuzzy řízení byly srovnány s řízením pomocí klasického PID regulátoru. Ukázalo se, že PID regulátor poskytuje lepší výsledky v simulaci, ale na reálném modelu u něho často dochází k oscilacím, které je možné prakticky odstranit použitím fuzzy regulátoru.

6. 3. 2014: Dr. Moataz El-Zekey (IRAFM, Ostravská univerzita, IT4Innovations): Balanced Implications.

Dr. El-Zekey se ve své přednášce zaměřil na studium implikací v logikách s pravdivostními hodnotami ve dvou strukturách (L, P), kde (L, ≤) a (P, ≤) jsou dva úplné svazy, které interpretují dva typy pravdivostních hodnot. Motivací pro výzkum v této oblasti je potřeba reprezentovat jak neurčitost, tak vágnost. Tyto logiky tedy zobecňují fuzzy logiky s pravdivostními hodnotami ve svazuL. K implikaci v (L, P)-ohodnocených logikách můžeme přiřadit další operaci, která s ní tvoří tzv. adjungovanou dvojici (adjoint pair). Vyvážené (balanced) implikace tvoří podtřídu implikací v (L, P)-ohodnocených logikách, které splňují podmínku propojující chování implikace s operací, která je s ní adjungovaná. Přednášející uvedl řadu výsledků popisujících, za jakých podmínek jsou implikace vyvážené. Zmínil také možné aplikace tohoto přístupu v oblasti reprezentace znalostí a logického zpracování informací.

13. 2. 2014: Doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc. (IRAFM, Ostravská univerzita, IT4Innovations): On subsequences of uniformly distributed sequences.

Přednáška doc. Mišíka se zabývala podposloupnostmi posloupností s hodnotami v intervalu [0,1]. Úkolem je najít co „největší“ podsposloupnosti s předepsaným distribučním chováním. Typickým příkladem je najít co největší konvergentní podposloupnost dané posloupnosti. Nejčastěji jde o posloupnosti s rovnoměrným rozložením. Problém obecně spočívá v tom, že neexistuje žádná míra na množině přirozených čísel, která by pojem „největší“ dokázala adekvátně vyjádřit. Přednášející představil nedávné výsledky z této oblasti a naznačil další směry výzkumu. V diskusi po přednášce se mluvilo o možných souvislostech tohoto problému s příbuznými problémy v operačním výzkumu.

12. 12. 2013: Dr. Jan Boronski (IRAFM, Ostravská univerzita, IT4Innovations): Strange continua in dynamical systems: from indecomposability to chaos, and back.

Dr. Boronski ve své přednášce mluvil o svém výzkumu v oblasti dynamických systémů. Zaměřil se na pojem kontinua – kompaktního a souvislého metrického prostoru obsahujícího nejméně dva body. Kontinuum je rozložitelné, jestliže je sjednocením dvou kontinuí. Důležitou roli při studiu rozložitelnosti hrají tzv. inverzní limity. Pojem kontinua a některé jeho speciální druhy (tzv. strange continua) má úzkou souvislost s chaotickým chováním dynamických systémů. V závěru přednášející zmínil otevřené problémy v této oblasti a naznačil možnosti studia kontinuí v tzv. fuzzy dynamických systémech.

5. 12. 2013: Ing. Pavel Rusnok (IRAFM, Ostravská univerzita, IT4Innovations): Introduction to Support Vector Machines.

Seminář byl zaměřen na základy teorie tzv. support vector machines, metod patřících do oblasti strojového učení. Jsou to metody pro analýzu dat a klasifikaci, které hledají nadrovinu optimálně rozdělující trénovací data. Důležitou součástí těchto metod jsou tzv. kernel transformations (jádrové transformace) umožňující pracovat i s úlohami, která nejsou lineárně separovatelné. Základní varianty těchto transformací byly vysvětleny a ilustrovány na příkladech. V závěru se přednášející věnoval implementacím těchto metod.

14. 11. 2013: Prof. Jaroslav Ramík (IT4Innovations, Slezská univerzita): Incomplete pairwise comparison matrix and its application to rating of alternatives.

Profesor Ramík ve své přednášce mluvil o tzv. parwise comparison methods (metodách porovnávání po párech) používaných v oblasti teorie rozhodování, ekonomice, psychologii a dalších aplikačních oblastech. Metody spočívají v konstrukci matice, ve které respondenti porovnávají vždy dvě alternativy. Nejznámějšími metodami tohoto typu jsou tzv. Saatyho metoda a metoda LLS. Pro řadu problémů z praxe je počet vyhodnocení alternativ příliš vysoký (pro n alternativ je to n(n-1)-2). Proto je důležité vyvinout takové metody, které si poradí i s maticemi, ve kterých některé prvky odpovídající srovnání alternativ nejsou definovány. Metodu tohoto typu založenou na výpočtu sumy odchylek profesor Ramík vysvětlil a ilustroval na příkladech.

8. 10. 2013: Dr. Petr Cintula (Ústav informatiky AV ČR, Praha): Labelled evaluation games for Lukasiewicz logic(s).

Dr. Cintula se ve své přednášce zabýval aktuálním tématem aplikace teorie her v matematické fuzzy logice. Konkrétně představil herní sémantiku pro Łukasiewiczovu logiku, což je jedna z nejdůležitějších fuzzy logik. Herní sémantika spočívá v pravidlech, které stanovují, jak pro určitou formuli φ má hra pokračovat s ohledem na její formu. Máme tedy pravidla pro jednotlivé logické spojky a kvantifikátory. Formule φ je pravdivá, pokud určitý hráč disponuje strategií umožňující mu hru pro φ vyhrát. Pro fuzzy logiku, ve které může být formule pravdivá ve stupních z intervalu [0, 1], je třeba mít možnost herní sémantiku příslušně upravit. Dr. Cintula v závěru nastínil další pozoruhodné možnosti studia herních sémantik pro fuzzy logiky.

4. 9. 2013: Prof. Juan Carlos Díaz (Univerzita Cádiz, Španělsko): Formal concept analysis and fuzzy relation equations.

Přednáška prof. Díaze byla věnována využití teorie fuzzy relačních rovnic ve formal concept analysis (formální analýze pojmů). Fuzzy relační rovnice mají mnoho důležitých aplikací ve fuzzy logice, fuzzy aproximaci, teorii rozhodování a dalších oblastech. Prof. Díaz představil tzv. multi-adjoint relation equations, které jsou zobecněním fuzzy relačních rovnic za použití adjoint triples z přednášky prof. Mediny. Výsledky dosažené při studiu těchto zobecněných fuzzy relačních rovnic mají přímé použití ve formální analýze pojmů. Teoretické výsledky byly prof. Díazem demonstrovány na příkladech.

2. 9. 2013: Prof. Jesús Medina Moreno (Univerzita Cádiz, Španělsko): Adjoint triples in fuzzy formal concept analysis.

Profesor Medina se ve své přednášce zabýval tzv. adjoint triples (adjungovaných trojic) a jejich aplikacím ve fuzzy fomal concept analysis (fuzzy formální analýze pojmů). Adjoint triple je tvořen třemi operacemi, první z nich modeluje logickou konjunkci a další dvě logickou implikaci (pokud první operace není komutativní, je třeba uvažovat dva různé modely implikace). Adjoint triples mají důležité aplikace ve fuzzy logice, teorii fuzzy relačních rovnic a dalších oblastech. Další část přednášky se zaměřila na fuzzy formal concept analysis, což je směr výzkumu zabývající se metodami pro hledání tzv. concepts (pojmů) v relačních databázích. To je možno využít ve strojovém učení, dolování znalostí z dat (data mining) a mnoha dalších oblastech informatiky. Adjoint triples umožňují zobecnit hledání pojmů na situace, v nichž jsou logické spojky konjunkce a disjunkce obecně nekomutativní.

13. 6. 2013: Dr. Jiří Kupka:

 O aproximaci Zadehova rozšiřujícího principu.

Je známo, že každé spojité zobrazení mezi dvěma prostory jednoznačně definuje zobrazení (nazvané Zadehovo rozšíření) mezi prostory fuzzy množin. V rámci tohoto semináře byla diskutována problematika aproximace Zadehova rozšíření a byl prezentován současný stav znalostí. Zejména bylo zdůrazněno, že problém aproximace tohoto zobrazení byl dosud řešen pouze pro specifické třídy zobrazení, popř. pro specificky reprezentované fuzzy množiny. V průběhu tohoto semináře byly prezentovány postřehy vedoucí k obecnému řešení tohoto problému.

6. 6. 2013: Radka Poláková:

 Variants of competitive differential evolution on CEC2013 test functions.

Tento seminář byl zaměřen na popis několika nových variant tzv. konkurenční diferenciální evoluce, metody dlouhodobě vyvíjené na Ostravské univerzitě. Tyto nové varianty používají např. obnovení populace nebo části populace, využití měření diverzity populace či kombinace s jinými algoritmy. Tyto varianty mají za cíl zabránit algoritmu diferenciální evoluce v uváznutí v lokálním minimu. Na závěr byly představeny experimentální výsledky.

18. 4. 2013: Svetlana Komara:

 The perceptual image similarity.

Svetlana Komara ve své přednášce mluvila o různých možnostech, jak měřit podobnost obrázků, od obvykle používaných (střední kvadratická chyba, poměr signál/šum, normalizovaný barevný rozdíl) pak přešla k tzv. strukturálnímu indexu podobnosti, který byl inspirací pro její návrh nové míry podobnosti. V závěru představila experimentální výsledky porovnávající různé míry podobnosti obrázků.

7. 3. 2013: Prof. Esko Turunen:

 The MV structure of Intermediate Syllogisms.

Profesor Turunen ve své přednášce mluvil o teorii tzv. intermediálních sylogismů a jejich struktuře. Intermediální sylogismy rozšiřují klasické sylogismy studované již Aristotelem o možnost používat tzv. intermediální kvantifikátory, např. mnoho, několik, skoro všechny, atd. Podle prof. Turunena je možné k prokázání validity těchto sylogismů použít jednoduché výpočty s použitím operací z MV-algebry. Není tedy třeba interpretovat použité kvantifikátory pomocí fuzzy kvantifikátorů. V závěru zmínil také možnou interpretaci sylogismů jako speciální teorií ve výrokové fuzzy logice. Vzhledem k tomu, že na našem pracovišti se zabýváme podobnými otázkami, následovala dlouhá diskuse.

21. 2. 2013: Prof. Peter Sussner:

 An Overview of Morphological Neural Networks.

Přednáška professora Sussnera z Brazílie se věnovala velmi zajímavé oblasti tzv. morfologických neuronových sítí, tj. neuronových sítí využívajících pojmy a výsledky z oblasti matematické morfologie. V těchto neuronových sítích se jako agregační funkce využívají některé základní morfologické operace. Prof. Sussner nejprve připomněl základní pojmy a aplikace matematické morfologie. Potom podrobněji představil některé typy tzv. morfologických neuronů na úplných svazech. V závěru popsal některé aplikace v klasifikačních problémech, predikci časových řad, zpracování obrazu v robotice a dalších oblastech.

15. 11. 2012: Prof. Daniele Mundici:

 Conditionals for continuous events.

Prof. Mundici je jedním z nejuznávanějších světových odborníků v oboru vícehodnotových logik a jejich vztahu k teorii pravděpodobnosti. We své přednášce se zabýval tzv. kondicionály (podmíněnými pravděpodobnostmi) pro spojité jevy. Kondicionály patří k základním stavebním kamenům teorie pravděpodobnosti, které vedou přímo základnímu pojmu nezávislosti. Problematika kondicionálů pro jevy, které mohou nabývat hodnot z nějakého intervalu (spojité jevy), souvisí netriviálním způsobem s pojmy užívanými ve fuzzy logice, například s MV-algebrami a Łukasiewiczovou logikou. Prof. Mundici objasnil tyto souvislosti a naznačil možné další směry výzkumu. Po přednášce následovala dlouhá diskuse.

1. 11. 2012: Prof. ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.: Evolutionary design of digital and polymorphic circuits

První listopadový den se v rámci řešení projektu A-Math-Net konal další seminář pracoviště ÚVAFM. Přednáška profesora Sekaniny z partnerského pracoviště na VUT v Brně velmi zajímavě seznámila posluchače s aplikacemi moderních matematických metod stochastické optimalizace na automatické generování návrhů logických obvodů s nejrůznějšími aplikacemi, mimo jiné s možností HW filtrování šumů různého původu na digitálních obrazech. Byl současně demonstrován úzký vztah jak k matematické logice, tak i k masivním výpočetním postupům tzv. superpočítání.

4. 10. 2012: Dr. Antonín Dvořák, Ph.D.: Permutation invariance of fuzzy quantifiers determined by fuzzy measures.

Dr. Dvořák ve své přednášce mluvil o posledních výsledcích (dosažených ve spolupráci s Dr. Holčapkem z OU, IT4Innovations) týkajících se sémantických vlastností fuzzy kvantifikátorů. Fuzzy kvantifikátory zobecňují (dvouhodnotové) zobecněné kvantifikátory tak, že umožňují zachytit vágnost neoddělitelně obsaženou v kvantifikátorech přirozeného jazyka typu mnoho, několik a podobně.  Dvořák a Holčapek definovali novou třídu těchto kvantifikátorů pomocí nového typu fuzzy integrálu. V této přednášce Dr. Dvořák představil výsledky týkající se tzv. permutační invariance těchto kvantifikátorů a naznačil, kam se bude tento výzkum dále ubírat.

15. 5. 2012: Dr. Balasubramaniam Jayaram: Similarity Based Reasoning: A Fuzzy Function Approach.

Dr. Jayaram (Indian Institute of Technology Hyderabad, Indie) představil ve své přednášce systematický přístup k similarity-based reasoning založený na teorii fuzzy funkcí. Představil výsledky, kterých v této oblasti dosáhl ve zkoumání similarity-based reasoning z hlediska vlastnosti univerzální aproximace, monotónnosti, interpolativity a dalších. V závěru se zmínil o otevřených problémech v této oblasti. Po přednášce následovala dlouhá diskuse.


3. 5. 2012: Dr. Zofia Matusiewicz: Vlastnosti systémů max-* rovnic.

Dr. Matusiewicz (Univerzita v Rzeszově, Polsko) nejprve vysvětlila motivaci svého výzkumu systémů max-* rovnic a souvislosti s výzkumem dalších odborníků v této oblasti. Dále podrobně ukázala, jaké možné systémy max-* rovnic se dají zkoumat a zmínila potenciální aplikace. V diskusi padaly otázky na souvislosti max-* rovnic s jinými druhy fuzzy relačních rovnic a na možné další směry výzkumu.

26. 4. 2012: Ing. David Coufal, Ph.D.: Radiální implikační fuzzy systémy.

Dr. Coufal (Ústav informatiky AV ČR, Praha) ve své přednášce vysvětlil pojem radiálních implikačních fuzzy systémů, zmínil se o jeho motivaci a provedl přehled nejdůležitějších výsledků. Dále ukázal některé nové výsledky a směry výzkumu a upozornil na aplikace radiálních implikačních systémů. V diskusi po přednášce se probíral zejména vztah těchto systémů a dalších přístupů k fuzzy inferenci.

29. 3. 2012: Prof. ing. Ivan Zelinka, Ph.D.: Dynamika evolučních algoritmů, komplexní sítě - možnosti a perspektivy.

Prof. Zelinka (VŠB-TU, UTB Zlín) ve své přednášce nejprve připomněl základy teorie evolučních algoritmů. Dále vysvětlil vztah evolučních algoritmů a metody komplexních sítí. V závěrečné části se věnoval aplikacím těchto metod, mimo v jiné v řízení chaosu (chaos control). V diskusi se probíraly jak otázky inspirované přednáškou, tak možnosti spolupráce s týmem prof. Zelinky.


7. 2. 2012: RNDr. Martin Ralbovský, Ph.D.: Fuzzy GUHA, Theory and Implementation of Fuzzy Association Rules.

Dr. Ralbovský (GE Money Bank) nás ve své přednášce seznámil se svými výsledky v oblasti data mining a metody GUHA (General Unary Hypotheses Automaton) a její fuzzifikace. Zmínil teoretické základy metody GUHA a několik možností přístupu k její fuzzifikaci. Dále nastínil problémy, na které narazil při implementaci fuzzy GUHy v systému FERDA vytvořeném jím a jeho kolegy. Po semináři následovala diskuse zaměřená jak na teoretické základy fuzzy GUHy, tak na otázky její implementace.

1. 12. 2011: RNDr. David Hanzelka, Ph.D.: Data miningové modely v oblasti telekomunikací.

RNDr. David Hanzelka, Ph.D. (absolvent magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity) ze společnosti Vodafone Czech Republic ve své přednášce seznámil posluchače s různými úlohami dolování dat, se kterými se setkává ve své praxi u telefonního operátora. Zaměřil se zejména klasifikační úlohy (rozdělení zákazníků do skupin podle jejich chování), na jejichž řešení se sám podílel. V diskusi zazněly i podněty pro možnou spolupráci.

 

 

 

3. 11. 2011: Doc. RNDr. Marie Duží, CSc.: Extenzionální logika hyperintenzí.

Doc. RNDr. Marie Duží, CSc z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava mluvila o extenzionálním modelování hyperintenzionálních kontextů v rámci Transparentní intenzionální logiky (TIL), kterou se dlouhodobě zabývá. Zatímco v mnoha logických systémech je práce s hyperintenzionálními kontexty problematická, v rámci TILu je možné je přirozeně zahrnout pomocí důsledného odlišování funkcí a funkčních hodnot. V diskusi se mluvilo zejména o souvislostech TILu a fuzzy teorie typů používané na našem pracovišti a o možnostech budoucí spolupráce.

  

 

 

 

 

13. 10. 2011: Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.: A Simple Procedure for Pattern Pre-Recognition Based on Fuzzy Logic Analysis.

Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.z Centra excelence IT4Innovations, divize OU, Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování ve své přednášce prezentoval algoritmus pro před-rozpoznávání obrazců. Úkolem je rozeznat, jestli je daný obrazec zajímavý pro další zpracování. Algoritmus je založen na formální fuzzy logice a je použitelný v mnoha oblastech, ve kterých je třeba rozpoznávat určité vzory. Diskuse se věnovala použití tohoto algoritmu v úlohách zpracování obrazů řešených na našem pracovišti.

 

 

 

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.