|  Přihlásit
Minimalizovat

Historie akcí OU

ISCAMI 2018 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2018)

Termín: 10. 5. - 13. 5. 2018Místo konání: Malenovice
V rámci této interdisciplinární studentské vědecké konference bylo prezentováno 36 studentských příspěvků, tři tutoriály, jedna speciální zvaná přednáška (Homage to Lotfi A. Zadeh) a jeden workshop odborníka z praxe (Jan Štěpnička z firmy EVL Tool s.r.o. – ETL in DWH and in Hadoop Ecosystem). Byly prezentovány příspěvky z různých oblastí teoretické i aplikované matematiky jako např. teorie diferenciálních rovnic, numerické matematiky, matematické analýzy, algebry, fuzzy logiky a fuzzy modelování, analýzy časových řad, zpracování obrazů a dalších. S ohledem na tematický rozsah měli posluchači možnost seznámit se zajímavou formou se základními problémy řešenými ve výše vyjmenovaných oblastech matematiky a informatiky. Naopak prezentující studenti měli možnost prezentovat své nově dosažené výsledky, a zpravidla získali i četné připomínky a návrhy k vylepšení svých prací od řady uznávaných odborníků (L’. Snoha, M. Gagolewski, E. Sojka, V. Novák, J. Kupka, I. Perfilieva atd.), kteří se rozhodli tuto studentskou konferenci podpořit svou osobní účastí. Za zásadní považujeme vzdělávací aspekt konference, na které mají studenti nejen možnost se dozvědět nové informace o celé řadě pro ně nových oborů, ale současně jsou sami učeni, jak kvalitně prezentovat výsledky vlastní. Po vzoru z let minulých byla konference zpestřena tzv. Summer School sestávající z 3 tutoriálů zvaných hostů, jmenovitě L’. Snohy, M. Gagolewskeho a E. Sojky. Akce se zúčastnilo celkem 54 osob, z toho 19 patřilo do tzv. cílové skupiny (8 žen a 11 mužů).

ISCAMI 2017 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2017)

Termín: 8. 6. - 11. 6. 2017Místo konání: Malenovice
V rámci této interdisciplinární studentské vědecké konference bylo prezentováno 46 studentských příspěvků. Byly prezentovány příspěvky z různých oblastí teoretické i aplikované matematiky jako např. teorie diferenciálních rovnic, numerické matematiky, matematické analýzy, algebry, fuzzy logiky a fuzzy modelování, analýzy časových řad, zpracování obrazů a dalších. S ohledem na tematický rozsah měli posluchači možnost seznámit se zajímavou formou se základními problémy řešenými ve výše vyjmenovaných oblastech matematiky a informatiky. Naopak prezentující studenti měli možnost prezentovat své nově dosažené výsledky, a zpravidla získali i četné připomínky a návrhy k vylepšení svých prací od řady uznávaných odborníků (R. Mesiar, J. Tvrdík, M. Holeňa, V. Novák, J. Kupka atd.), kteří se rozhodli tuto studentskou konferenci podpořit svou osobní účastí. Za zásadní považujeme vzdělávací aspekt konference, na které mají studenti nejen možnost se dozvědět nové informace o celé řadě pro ně nových oborů, ale současně jsou sami učeni, jak kvalitně prezentovat výsledky vlastní. Po vzoru z let minulých byla konference zpestřena tzv. Summer School sestávající z 2 tutoriálů zvaných hostů, jmenovitě M. Holeni a J. Tvrdíka. Akce se zúčastnilo celkem 45 osob, z toho 16 patřilo do tzv. cílové skupiny (9 žen a 7 mužů).

VŘSR 2016

Termín: 11. 11. - 13. 11. 2016Místo konání: Malenovice
VŘSR je již tradiční podzimní setkání matematiků a zájemců o tzv. soft-computing. Soft-computing je oblast matematiky, která se věnuje rozvoji metod a algoritmů, jenž jsou schopny pracovat s různými druhy neurčitostí a proto se spíše uplatní při řešení reálných problémů. Na akci vystoupili zástupci OU, dvou ústavů AV ČR (ÚI a ÚTIA), ČVUT (FJFI) a VŠE (FM) a španělské univerzity v Cádizu, kteří celkem přednesli 11 přednášek. Součástí akce byl také projektový workshop k podávání nových projektů.

ISCAMI 2016 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2016)

Termín: 12. 5. - 15. 5. 2016Místo konání: Malenovice
V rámci této interdisciplinární studentské vědecké konference bylo prezentováno 46 studentských příspěvků. Byly prezentovány příspěvky z různých oblastí teoretické i aplikované matematiky jako např. teorie diferenciálních rovnic, numerické matematiky, matematické analýzy, algebry, fuzzy logiky a fuzzy modelování, analýzy časových řad, zpracování obrazů a dalších. S ohledem na tematický rozsah měli posluchači možnost seznámit se nenásilnou formou se základními problémy řešenými ve výše vyjmenovaných oblastech matematiky a informatiky. Naopak prezentující studenti měli možnost prezentovat své nově dosažené výsledky, a zpravidla získali i četné připomínky a návrhy k vylepšení svých prací od řady uznávaných odborníků (R. Mesiar, B. Jayaram, V. Novák, M. Baczyński, M. Petrík, J. Bobok, J. Kupka, M. Holčapek atd.), kteří se rozhodli tuto studentskou konferenci podpořit svou osobní účastí. Za zásadní považujeme vzdělávací aspekt konference, na které mají studenti nejen možnost se dozvědět nové informace o celé řadě pro ně nových oborů, ale současně jsou sami učeni, jak kvalitně prezentovat výsledky vlastní. Po vzoru z let minulých byla konference zpestřena tzv. Summer School sestávající z 4 plenárních přednášek zvaných hostů, jmenovitě B. Jayarama, J. Boboka, M. Petríka a M. Baczyńskeho. Akce se zúčastnilo celkem 63 osob, z toho 26 patřilo do tzv. cílové skupiny (9 žen a 17 mužů).

ISCAMI 2015 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2015)

Termín: 23. 4. - 26. 4. 2015Místo konání: Kočovce (SR)
V rámci této interdisciplinární studentské vědecké konference bylo prezentováno 40 příspěvků v 10 sekcích. Byly prezentovány příspěvky z různých oblastí teoretické i aplikované matematiky jako např. teorie diferenciálních rovnic, numerické matematiky, matematické analýzy, algebry, fuzzy logiky a fuzzy modelování, analýzy časových řad, zpracování obrazů a dalších. S ohledem na tematický rozsah měli posluchači možnost seznámit se nenásilnou formou se základními problémy řešenými ve výše vyjmenovaných oblastech matematiky a informatiky. Naopak prezentující studenti měli možnost prezentovat své nově dosažené výsledky, a zpravidla získali i četné připomínky a návrhy k vylepšení svých prací od řady uznávaných odborníků (R. Mesiar, M. Remešníková, P. Sarkoci, H. Bustince, M. Holčapek, M. Štěpnička atd.), kteří se rozhodli tuto studentskou konferenci podpořit svou osobní účastí. Za zásadní považujeme vzdělávací aspekt konference, na které mají studenti nejen možnost se dozvědět nové informace o celé řadě pro ně nových oborů, ale současně jsou sami učeni, jak kvalitně prezentovat výsledky vlastní. Po vzoru z let minulých byla konference zpestřena tzv. Summer School sestávající z 4 plenárních přednášek zvaných hostů, jmenovitě H. Bustince, M. Holčapka, M. Remešníkové a R. Mesiara. Akce se zúčastnilo celkem 60 osob, z toho 18 patřilo do tzv. cílové skupiny (6 žen a 12 můžů).

ISCAMI 2014 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2014)

Termín: 27. 3. - 30. 3. 2014Místo konání: Malenovice
Letos netradičně na konci března byla zorganizována multidisciplinární studentská konference ISCAMI 2014. Během čtyř dnů mohli posluchači shlédnout více než 60 prezentací studentů zpravidla doktorských studií matematických a informatických studií. V rámci letošního ročníku byla většina přednášek matematická – mimo jiné byly zastoupeny přednášky teorie míry a integrálu, aproximační teorie, spojitých dynamických systémů a diferencíálního počtu. V rámci informatické části mohli posluchači shlédnout příspěvky zejména z teorie zpracování obrazu, datové analýzy, kryptografie, teorie automatů a dalších oborů. Díky přítomnosti světově uznávaných odborníků R. Mesiara, V. Nováka, I. Perfilievy a M. Štěpničky a dalších získali studenti četné reakce ke své práci.

Tutoriály v rámci ISCAMI 2014

  • Humberto Bustince: Penalty functions -- Application to image processing and decision making 27. 3. 2014Tento tutoriál byl odpřednášen H. Bustincem, předním světovým odborníkem v oblasti soft computingu a zejména využití soft computingových metod pro zpracování obrazu. Tohoto tématu se také dotýkal tento tutoriál. Na úvod tutoriálu byl zmíněn známý problém s kompresi a dekompresí obrazu a vlivu ohodnocujících "penalty" funkcí na kompresi obrazu. Po uvedeni několika základních příkladů a principů práce s těmito funkcemi v případě číselných hodnot, byla představena metodologie práce ve svazových strukturách, včetně nutného teoretického algebraického aparátu. Ve druhé části přednášky byly zmíněné četné aplikace, ve kterých se tyto funkce používají - například také různé rozhodovací úlohy z běžného života, lékařských věd a další. Na závěr přednášky byla představena GDM metoda pro optimální vyhodnocení výsledků a následovala diskuse.
  • Francisco Balibrea: On Fibonacci sequence of numbers and representations of numbers in different bases 29. 3. 2014F. Balibrea je uznávaným matematikem zabývajícím se především matematickými obory spjatými s teorií dynamických systémů. Tento tutoriál byl věnován tématu souvisejícím s Fibonacciho posloupností a zlatým číslem. Po krátkém historickém ůvodu a objasnění historie a původu Libre Abaci a jména Fibonnaci následovala více matematická část tutoriálu. Byla zadefinována Fibonacciho posloupnost a zlaté číslo, byly zmíněny různé kritéria iracionality reálných čísel a byly zmíněny některé související a dosud otevřené problémy. Byly také poukázány mnohé vazby na zajímavé fakta z dalších oblasti matematiky, např. teorie čísel, teorie diferenčních rovnic, geometrie a dalších. Na závěr přednášky bylo poukázáno na četné výskyty Fibonacciho posloupnosti a zlatého čísla v různých nematematických oborech - v architektuře, malířství, kouzelnictví atd. Na závěr tutoriálu následovala diskuse.
  • Libor Běhounek: Introduction to multiple-valued logics 30. 3. 2014Libor Běhounek je světově známým odborníkem v oblasti fuzzy, popř. vícehodnotové logiky. Tento tutorial byl podán jako úvod do vícehodnotových logik. Přirozeným způsobem se přešlo od dvouhodnotové logiky ke konečné- až nekonečně-hodnotovým logikám. Po zopakování základů klasické dvouhodnotové logiky bylo poukázáno na některé přirozené nedostatky dvouhodnotové logiky (paradox lháře atd.). Nejprve byly představeny nejznámější konečněhodnotové logiky - např. silná Kleeneho tříhodnotová logika, McCarthyho logika atd. Pak bylo poukázáno, že Lukasiewicz byl prvním matematikem, který jako první popsal formální aparát použitelný pro vícehodnotovou logiku. Toto bylo demonstrováno nejprve na třech pravdivostních hodnotách. Ve druhé části přednášky byly rozebrány vybrané způsoby tvorby logických operací konjunkce, disjunkce a implikace - např dané strukturou množiny pravdivostních hodnot, také ty, jenž jsou dané formálními matematickými vlastnostmi. Po skončení tutoriálu následovala diskuse.

Advanced soft computing methods in data processing

Termín: 24. 3. - 26. 3. 2014Místo konání: Ostrava
Workshop se uskutečnil ve spolupráci Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (NSC IT4Innovations – Divize Ostravská univerzita) a Department of Automatic and Computation, Public University of Navarra, Pamplona (Španělsko). Přednášky se zaměřily na teoretické i praktické aspekty zpracování obrazu za použití metod soft computing, zejména fuzzy logiky. Prof. Bustince (t-normy a t-konormy), prof. Perfilieva (F-transformace), prof. Novák (fuzzy přirozená logika) a doc. Štěpnička (implikativní fuzzy systémy) připravili přehledové přednášky o teoretických výsledcích užívaných ve zpracování obrazu. Další členové výzkumného týmu ÚVAFM mluvili zejména o využití metody F-transformace při obrazové fúzi, rekonstrukci obrazů či detekci hran. Hosté ze Španělska se zaměřili na využití tzv. overlap funkcí při detekci hran a zvětšování obrazů, aplikace klasifikačních systémů založených na fuzzy pravidlech, využití agregačních funkcí pro rekonstukci obrazů a další související problémy. Po jednotlivých přednáškách následovaly diskuse a neformální debaty.

Česko-ruský seminář o analýze časových řad

Termín: 25. 11. - 28. 11. 2013Místo konání: Ostravice
Přednášky uskutečněné v rámci česko-ruského semináře se zaměřily zejména na různé aspekty aplikace F-transformace v analýze časových řad. Na tomto tématu přednášející spolupracují s prof. Perfilievou z Ostravské univerzity – IT4Innovations. Byly diskutovány teoretické otázky i aplikace ve webových online službách pro firmy. Další přednášky se zaměřily na fuzzy shlukovou analýzu a fuzzy modely v oblasti zpracování textu.

VRSR 2013

Termín: 25. 10. - 27. 10. 2013Místo konání: Trojanovice
VRSR je již tradiční podzimní setkání matematiků a zájemců o tzv. soft-computing. Soft-computing je oblast matematiky, která se věnuje rozvoji metod a algoritmů, jenž jsou schopny pracovat s různými druhy neurčitostí a proto se spíše uplatní při řešení reálných problémů. Letošního ročníků se kromě účastníků z Ostravské univerzity zúčastnili také hosté z ÚTIA AV ČR, ÚI AV ČR, Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci, kteří nás obohatili o četné přednášky z témat, jako jsou např. fuzzy logiky, koherence radiálních implikativních pravidel, belief functions, vlastnosti copul nebo reprezentace funkcí na MV algebrách.

7th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory

Termín: 9. 9. - 11. 9. 2013Místo konání: Ostrava
Studentská konference z teorie čísel je velmi specifická a jedinečná akce, na které přednášky a příspěvky probíhají v angličtině. Přednášející jsou mezinárodní vědečtí pracovníci z této oblasti. Na konferenci proběhly tyto přednášky:
  • Radhakrishnan Nair (Liverpool) – Continued fractions in non-archimedean situations
  • Ladislav Skula (Brno) – Základy aritmetiky komutativních okruhů
  • Martin Klazar (Prague) – Generating functions in number theory and combinatorics
Studenti měli možnost prezentovat své vědecké výsledky a dostat tak významnou zpětnou vazbu od odborníků. Tímto získali nejen připomínky od zúčastněných, ale i návrhy na posunutí své vědecké práce. Vzdělávací aspekt byl zásadním přínosem této akce. Studenti měli možnost vyslechnout odborné přednášky z jejich vědního odvětví a taktéž si vyzkoušet jak prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Tímto se zvyšuje konkurenceschopnost studentů na vědeckém poli

ISCAMI 2013 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2013)

Termín: 2. 5. - 5. 5. 2013Místo konání: Malenovice
V rámci této interdisciplinární studentské vědecké konference bylo prezentováno 60 příspěvků ve 12 sekcích. Většina z těchto sekcí byla spíše aplikačně zaměřená, byly prezentovány příspěvky z různých oblastí teoretické i aplikované matematiky jako např. teorie diferenciálních rovnic, matematické analýzy, algebry, fuzzy logiky a fuzzy modelování, analýzy časových řad, zpracování obrazů, statistiky i stochastického modelování, lineárního programování a dalších. Jedna sekce byla zaměřená na teoretickou informatiku (konkrétně teorii multiagentových systémů) a zbývající sekce byly věnovány oblastem na pomezí matematiky a informatiky (fuzzy přístupy k analýze obrazu a data miningu, kryptografie atd.). S ohledem na tématický rozsah měli posluchači možnost seznámit se nenásilnou formou se základními problémy řešenými ve výše vyjmenovaných oblastech matematiky a informatiky. Naopak prezentující studenti měli možnost prezentovat své nově dosažené výsledky, a zpravidla získali i četné připomínky a návrhy k vylepšení svých prací od řady celosvětově uznávaných odborníků (V. Novák, I. Perfilieva, B. De Baets, F. Klawonn, M. Wagenknecht, R. Mesiar, L. Mišík atd.), kteří se rozhodli tuto studentskou konferenci podpořit svou osobní účastí. Za zásadní považujeme vzdělávací aspekt konference, na které mají studenti nejen možnost se dozvědět nové informace o celé řadě pro ně nových oborů, ale současně jsou sami učeni, jak kvalitně prezentovat výsledky vlastní. Vzhledem k faktu, že se studenti na naši konferenci vracejí, považujeme nastolenou formu za slibnou i do budoucna.

Tutoriály v rámci ISCAMI 2013

  • Bernard De Baets (KERMIT, Ghent University, Belgie): A primer on transitivity of reciprocal relations 3. 5. 2013Tento tutoriál byl odpřednášen Prof. B. De Baetsem, který je v současnosti jednou z nejrespektovanějších osobností v oblasti fuzzy modelování, strojového učení a teorie buněčných automatů. V rámci tohoto tutoriálu byla prezentována přehledová přednáška týkající se problémů při reprezentaci tranzitivních a intranzitivních vazeb v matematických modelech. Přednášející využil své dlouholeté praktické zkušenosti z biostatistického centra KERMIT a názorně na praktických příkladech demonstroval všudypřítomnost tohoto fenoménu (např. varianty Soritova či Condorcetova paradoxu) a tedy demonstroval také nutnost využívat komplexnějších matematických reprezentací pro vzájemné vazby mezi objekty. V další části tutoriálu byly zmíněny některé vybrané matematické a grafické modely používané pro reprezentaci intranzitivity a slabších forem tranzitivity. Na konci přednášky pak byly ukázány praktické biologické populační modely využívající těchto vazeb (včetně demonstrace nestability chování těchto modelů) a byl také podán ucelený přehled různých forem (především stochastických a fuzzy) tranzitivit. Po skončení tutoriálu následovala diskuse.
  • Ladislav Mišík (IRAFM, Ostravská univerzita v Ostravě, ČR): A short introduction to Ergodic Theory 4. 5. 2013Tento tutoriál byl odpřednášen Doc. L. Mišíkem, skvělým pedagogem a uznávaným matematikem především v oboru teorie čísel a reálné analýzy. Hlavním tématem tohoto tutoriálu bylo podat stručný úvod do ergodické teorie, tj. teorie stojící na pomezí několika klasických matematických disciplín jako statistika, reálná analýza, topologická dynamika a teorie čísel. Vzhledem k tomuto faktu byl tento tutoriál netriviálním, ale přesto velmi přehledným úvodem do této teorie. Na úvod tutoriálu byly prezentovány vybrané klasické problémy, které jsou běžně řešeny v ergodické teorii. Po představení vybraných základních objektů (např. míru zachovávající transformace, základní práce se symbolickou dynamikou, pojmy invariance a ergodicity), byly rovněž představeny 2 zřejmě nejklasičtější výsledky této teorie (tj. Von Neumannův a Birkhoffův ergodický teorém), přičemž byla názorným způsobem od samotných základů demonstrována motivace, konstrukce a možné použití těchto vět. Na závěr tutoriálu byly zmíněny vybrané aplikace ergodické teorie, především v teorii čísel.
  • Frank Klawonn (DAPaR, Ostfalia University of Applied Sciences): Cluster analysis - determining the number of clusters 5. 5. 2013Tento tutoriál byl veden Prof. F. Klawonnem, předním evropským odborníkem v oblasti dolování informací z dat a zřejmě největším současným expertem v oblasti shlukové analýzy, autorem (resp. spoluautorem) více než desíti monografií v oblasti klasické i fuzzy datové analýzy. Tento tutoriál byl zaměřen především na posluchače z řad studentů matematických a informatických oborů, kteří se zajímají o oblast datové analýzy. Prof. Klawonnovi se nicméně podařilo zaujmout všechny posluchače a poutavou a velmi názornou formou představil základní techniky a problémy při určování počtu shluků. Struktura tutoriálu byla následující: nejprve byly představeny základní pojmy a základní algoritmy shlukové analýzy (např. hierarchické shlukování, algoritmus k-means a shlukování založené na hustotě). Následovala část, která se již věnovala problémům s určováním počtu shluků, nestabilitě počtu shluků v závislosti na volbě parametrů, byla demonstrována možnost přeučení dat i možnost subjektivního vnímání výsledků, byly ukázány základní kvalitativní míry pro určení „kvality“ nalezených shluků atd. Na praktických příkladech pak byla také názorně demonstrována nutnost vhodného předzpracování analyzovaných dat. Tento tutoriál vyvolal bouřlivou diskusi a vzhledem k četným dotazům i na další charakteristické problémy shlukové analýzy se uvažuje o pokračování tohoto tutoriálu i příští rok.

Tématická stáž na téma „Vybrané metody data-minigu“

 

Termín: 15. 4. - 19. 4. 2013 

Místo konání: Prostory Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Organizátor: Centrum excelence IT4Innovations – divize Ostravské univerzity – Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Finanční podpora: Projekt OP VpK CZ.1.07/2.4.00/17.0100 A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice.

Cílová skupina:  Tématická stáž Vybrané metody data-miningu byla primárně určena pro studenty magisterského stupně oborů s matematickým či informatickým zaměřením. Účast studentů bakalářského a doktorského stupně a akademických pracovníků se zájmem o tuto problematiku byla také možná.
Forma stáže:  Stáž probíhala od pondělí do pátku formou tutoriálů (cca 90 minut každý den) s možností individuálních konzultací.Tutoriály byly vedeny pokud možno v českém jazyce. Účastníci mohli během pobytu na OU dále navštěvovat další vhodné standardní kurzy Katedry matematiky PřF OU a další semináře a přednášky organizované v dané době na půdě OU.
Program tematické stáže:
Pondělí:Úvod do statistiky pro data-mining (Dr. Michal Holčapek)
Úterý: Úvod do metod data-miningu a systému R (Dr. Michal Burda)
Středa: Představení GUHA metody (Prof. Esko Turunen) - v angličtině
Čtvrtek: Metody data-miningu využívající pojem fuzzy množiny (Dr. Jiří Kupka)
Pátek: Klasifikace a predikce (s pomocí systému R) (Dr. Michal Burda)

Anotace stáže:
Pojem data-miningu je v současné době synonymem pro stále rychleji se rozvíjející oblast na pomezí matematiky a informatiky, která sdružuje metody a postupy používané pro zpracování, analýzu a získávání nových, potencionálně užitečných informací zejména z velkých datových souborů. Připravovaná stáž umožní účastníkům seznámit se jak s vybranými matematickými pojmy používanými v datové analýze, tak i s vybranými metodami datové analýzy. Zvláštní pozornost bude kladena na představení GUHA metody,zřejmě první ucelené metody pro datovou analýzu, a také na metody, které jsou v současné době vyvíjeny na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Praktické aspekty vybraných data-miningu budou ve stáži rovněž zohledněny - mimo jiné si účastníci stáže budou moct osvojit základy práce se systémem R a vyzkoušet si vybrané metody také prakticky. U účastníků stáže se tedy předpokládá, že si přinesou vlastní notebook. 

Kontakt: Jiří Kupka, jiri.kupka@osu.cz

Tématická stáž na téma "Vícehodnotové logiky"

Termín: 4. 3. - 8. 3. 2013Místo konání: Prostory Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.Organizátor: Centrum excelence IT4Innovations – divize Ostravské univerzity – Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.Finanční podpora: Projekt OP VpK CZ.1.07/2.4.00/17.0100 A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice. Cílová skupina: Tématická stáž Vícehodnotové logiky byla určena primárně pro studenty magisterského stupně oborů s matematickým a informatickým zaměřením. Účast studentů bakalářského a doktorského stupně a akademických pracovníků se zájmem o tuto problematiku byla také možná. Forma stáže: Stáž proběhla od pondělí do pátku formou tutoriálů (cca 90 minut každý den) s možností individuálních konzultací. Tutoriály byly vedeny pokud možno v českém jazyce. Účastníci mohli během pobytu na OU dále navštěvovat další vhodné standardní kurzy Katedry matematiky PřF OU a další semináře a přednášky organizované v dané době na půdě OU.Program tematické stáže:Pondělí : Dvě pravdivostní hodnoty, nebo víc? Úvod do vícehodnotových logik. (Dr. Antonín Dvořák)Úterý : Jak velká je velká hromada? Vícehodnotové logiky a teorie vágnosti. (Dr. Libor Běhounek)Středa : Výroková vícehodnotová logika s ukázkovou aplikací. (Prof. Esko Turunen) - v angličtiněČtvrtek : Vícehodnotová logika vyššího řádu - fuzzy teorie typů. (Prof. Vilém Novák)Pátek : Kolik kamenů je hodně kamenů? Vícehodnotové logiky a kvantifikátory. (Dr. Petra Murinová)Anotace stáže:Vícehodnotové logiky jsou rychle se rozvíjející disciplínou matematické logiky s mnoha hlubokými matematickými výsledky a řadou zajímavých aplikací v informatice, ekonomii i průmyslu. Další pravdivostní hodnoty (kromě klasických Pravda, Nepravda) umožňují modelovat fenomény, pro které logika se dvěma pravdivostními hodnotami nedostačuje. Ta totiž vyžaduje jednoznačné přiřazení jedné z nich každému výroku. Avšak v situacích, kdy máme přiřadit pravdivostní hodnotu například výroku Propad ekonomiky je rychlý, může být obtížné jednoznačně rozhodnout, zda je tento výrok stoprocentně pravdivý či stoprocentně nepravdivý. Jako přirozené řešení se jeví dovolit používat další pravdivostní hodnoty. To vede k zavedení mnoha logik, ať už s konečným či nekonečným počtem pravdivostních hodnot. V posledním případě se často jako množina pravdivostních hodnot uvažuje interval reálných čísel [0, 1], kdy 0 reprezentuje nepravdu, 1 pravdu a další hodnoty reprezentují částečnou pravdivost.Kontakt: Antonín Dvořák, antonin.dvorak@osu.cz

Úvodní kurs diskrétní optimalizace - Prof. Dr. Rainer Burkard, 5.3. a 6.3. 2012

Profesor Burkard (Technická univerzita Graz, Rakousko) je předním odborníkem v oboru diskrétní optimalizace. Ve svém kurzu se zaměřil na metody hledání nejkratších cest v grafech a vysvětlil pojmy minimum spanning tree a Steiner tree.

 

Semináře Ally Sirokofskich 3.10. a 5.10. 2011

Na začátku října 2011 se na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity uskutečnily dvě přednášky Dr. Ally Sirokofskich. Ta získala doktorát na Universitě v Athénách. Nyní pracuje v oblasti matematické logiky. První přednáška 3.10.2011 měla název Decidability of theories of polynomials a jejím obsahem bylo několik nástrojů a výsledků pro dokazování rozhodnutelností ve formálních teoriích polynomů. Druhá přednáška se uskutečnila 5.10.2011 a měla název Counting, Collection and the Weak Pigeon-hole Principle. Posluchači se dozvěděli zajímavé výsledky týkající se tzv. slabé aritmetiky a Dirichletova principu.

 

 

 

 

 

Workshop Fuzzy modeling: quo vadis?, 14.-15. 6. 2011,Trojanovice

Cílem tohoto workshopu bylo shrnout vývoj různých částí vědního oboru „Fuzzy modelování“ za poslední dvě dekády a diskutovat nad perspektivními směry výzkumu v této dynamicky se rozvíjející se vědní oblasti. Byli proto pozvaní přední odborníci, aby prezentovali nejdůležitější výsledky různých disciplín oboru "Fuzzy modelování" a aby naznačili některé otevřené problémy, jejichž vyřešení je pro tento obor v současné době klíčové.

 

 

 

 

Seminář Petra Cintuly 13.6.2011

Dne 13.6.2011 se na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity uskutečnila přednáška Ing. Petra Cintuly, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR, našeho předního odborníka na matematickou fuzzy logiku. Tématem přednášky byly (ne-asociativní) substrukturální fuzzy logiky. Přednášejícího uvedl Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. Přednáška byla velmi zajímavá i z hlediska aplikací fuzzy logiky. Konkrétní aplikace obvykle využívají určitý konkrétní systém fuzzy logiky, například Lukasiewiczovu nebo produktovou. Dr. Cintula zkoumá fuzzy logiky na vyšší úrovni abstrakce, a je schopný ukázat vlastnosti platné pro celé třídy logických systémů. To umožňuje všem zainteresovaným se zamyslet nad tím, jestli jimi používané systémy jsou skutečně ty nejvhodnější, a také to přináší lepší pochopení dalších souvislostí jejich práce. Po přednášce Dr. Cintuly následovala živá diskuse.

 

Tutoriál Milana Mareše, 8. 5. 2011, Malenovice

Tento tutoriál s názvem Abusing Mathematics? Why and How? byl prezentován Milanem Marešem, předním českým odborníkem v oblasti fuzzy matematiky a teorie her, jehož koníčkem bylo také psaní vědecko-popularizačních článků a knih. Tento tutoriál byl rovněž podán spíše odlehčenou, a tedy zejména pro studenty vítanou formou, aniž byl to však ubralo kvalitě a hloubce prezentovaných problémů. Posluchači tak byli seznámeni s řadou možných dezinterpretací výsledků různých matematických a statistických analýz. Mimo mylného teoretického odůvodnění ukázal prof. Mareš také četné mylně interpretované výsledky, které byly převzaty jak z vědeckých prací, tak i z tisku. Posluchači se tak mohli názornou formou naučit, jak je možné rozpoznat mylně podávané závěry v pracích jiných autorů, tak byli seznámeni i s tím, jak je možné vyvarovat se podobných (i neúmyslných) jevů ve svých vlastních pracích. Na závěr tutoriálu následovala dlouhá diskuse.  

Tutoriál Franka Klawonna, 6. 5. 2011, Malenovice

Tento tutoriál s názvem Statistics and Data Mining for Data from High-Throughput Technologies: Problems and challenges byl veden prof. Frankem Klawonnem, předním evopským odborníkem v oblasti dolování informací z dat a autorem (resp. spoluautorem) více než desíti monografií v oblasti klasické i fuzzy datové analýzy. Protože byl tento tutoriál zaměřen především na posluchače z řad studentů matematických a informatických oborů, kteří zpravidla neměli velké zkušenosti s datovou analýzou, byly nejprve představeny některé klasické metody používané pro zpracování objemných dat. V další části přednášky se F. Klawonn zaměřil na specifickou oblast „high-throughput“ technologií, tedy technologií, při nichž jsou analyzovaná data zatížena poměrně velkým šumem - tato situace nastává typicky při měřeních v medicínských a biologických aplikacích. V rámci tutoriálu pak byly představeny statistické metody, pomáhající nám jak určit druh a vliv šumu obsaženého v datech, tak i charakteristické rysy analyzovaných dat. V průběhu tutoriálu byly také prezentovány problémy, které jsou pro práci v této oblasti typické. 

 

Konference ISCAMI 2011 6.-8. 5. 2011 Malenovice

V rámci této interdisciplinární studentské konference bylo prezentováno 47 příspěvků v 12 sekcích. Z toho 7 sekcí bylo matematických (Many Valued Logic, Algebraic Structures, Continuous Dynamical Systems & Differential Equations, Decision Making & Fuzzy Inference Systems, Copulas, Statistical and Stochastic Methods a Time Series Analysis & Fuzzy Mathematics), dalších 5 sekcí bylo na pomezí aplikované matematiky a aplikované či teoretické informatiky (Cryptography & Game Theory a Theoretical Informatics, Image and Video Processing, Data Mining Methods, Applications & Implementations). Prezentující studenti měli jednak možnost prezentovat své výsledky, tak zpravidla získali i četné připomínky a návrhy k vylepšení svých prací od řady uznávaných odborníků, kteří se rozhodli tuto konferenci osobně podpořit svou účastí.  Za zásadní považujeme vzdělávací aspekt konference, na které mají studenti nejen možnost se dozvědět nové informace o celé řadě pro ně nových oborů, ale současně jsou sami učeni, jak kvalitně prezentovat výsledky vlastní.

 

 

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.