NázevHodnocení stavu solitérních památných stromů na Jihlavsku
Název anglickyAssessment of solitary veteran trees in area of Jihlava
AbstraktTato práce je zaměřena na hodnocení stavu solitérních památných stromů v okrese Jihlava. Hlavním cílem je získání údajů o perspektivě, fyziologickém stáří, zdravotním stavu, stabilitě a vitalitě, které dosud nejsou součástí databáze památných stromů. Součástí hodnocení je ověření dodržování ochranného pásma, které památné stromy chrání před negativními vlivy z okolí a návrh opatření pro zajištění prosperity stromů. K výběru památných stromů byl využit digitální registr ústředního seznamu ochrany přírody. Použitá metodika vychází z arboristických standardů, hodnocení kvalitativních atributů probíhalo vizuálním posouzením doprovodných znaků. Výsledky ukazují nepřesnosti v evidenci památných stromů, četná narušení ochranného pásma a nedostatečné kontroly stabilizačních systémů. Zkoumaná stabilita a zdravotní stav byly u většiny stromů výrazně zhoršené, vitalita zřetelně snížená, převažovaly dospělé stromy s dlouhodobou perspektivou. Na základě získaných údajů byla v souladu se standardy navržena vhodná opatření včetně pěstebních zásahů a aktualizace databáze památných stromů.
Abstrakt anglickyThe main focus of this thesis is the assessment of solitary veteran trees in the district of Jihlava. The main objective is to obtain data on their perspective, physiological age, health, stability and vitality, which are not yet part of the veteran tree database. The assessment includes verification of respecting the root protection area, which helps to protect the trees against negative influences from the surroundings and draft measures to ensure the prosperity of trees. A digital register of the central nature conservation list was used to select the solitary veteran trees. The methodology used is based on arboricultural standards; the evaluation of qualitative attributes was done by visual assessment of accompanying elements. The results show inaccuracies in the registration of memorial trees, numerous root protection area interferences and insufficient inspection of used stabilization systems. The assessed stability and health status of most trees were significantly deteriorated, the vitality was noticeably reduced, majority of trees were in adult stage with a long-term perspective. Based on the data obtained, appropriate measures including arboricultural interventions and update of the database of veteran trees have been proposed corresponding with arboricultural standards.
Klíčová slovaJihlava, památné stromy, ochranné pásmo, arboristické standardy
Klíčová slova anglickyJihlava, veteran trees, root protection area, arboricultural standards
Typdiplomová
Počet stran47
Rok obhajoby2019
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorDavid SEDLÁK
VedoucíŠarapatka Bořivoj, prof. Dr. Ing. CSc.
Datum synchronizace12.12.2019 03:19
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky