NázevObnova bylinného patra v nově založených lesních porostech pomocí dosevu stanovištně původních druhů
Název anglickyRestoration of herb layer in newly established forests by sowing of seeds of native species
AbstraktNově vzniklé lesní porosty jsou obvykle na bylinné patro velmi chudé a často zakládané jako izolované prvky v krajině. Přirozená obnova je dlouhodobý proces a může trvat až století než se biodiverzita takových lesů vyrovná úrovni lesů starších kontinuálně existujících. Práce se zabývá experimentem řízené obnovy bylinného patra pomocí dosevu lesních bylin. Bylo vybráno 10 stanovištně původních druhů nížinných lužních lesů, jejichž semena byla vyseta do pokusných ploch v regionálním biocentru Čehovice v okrese Prostějov. Dosavadní bylinný podrost tvořily především ruderální druhy. Plochy byly monitorovány 4 vegetační sezóny. Aspoň jeden semenáček se objevil u pěti druhů, ale žádný nepřežil déle jak tři roky. Vyseté druhy byly úspěšnější v plochách s nižší průměrnou pokryvností vegetace a v plochách, kde byla před výsevem provedena disturbance povrchu půdy. Přežívání bylo pravděpodobně ovlivněno vysokou konkurencí dominantních druhů (např. Geum urbanum) a nepříznivými klimatickými podmínkami.
Abstrakt anglickyRecently established woodlands are usually poor in herb layer and isolated element in the landscape. Its restoration means long-term process lasting almost century. This thesis deals with restoration of herbaceous layer by seed sowing experiment. We used 10 herb species typical for lowlands floodplain forests. Seeds were sown into experimental plots in newly established woodland biocenter Čehovice in Prostějov district in the Czech Republic. Ruderal and nitrophilous species dominate ground layer recently. We studied the experimental plots for 4 seasons. At least one seedling of 5 species had appeared, but no plant survived longer than 3 years. Sown species germinated better in plots with lower vegetation cover and with disturbed soil surface. Seedling survival was probably influenced by high competition of dominant species (e.g. Geum urbanum) and dry climate conditions.
Klíčová slovabiocentrum Čehovice, bylinné patro, experimentální výsev, přežívání semenáčků
Klíčová slova anglickybiocenter Čehovice, herbaceous layer, seed sowing experiment, seedling establishment
Typdiplomová
Počet stran56
Rok obhajoby2019
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorJitka KADRMANOVÁ
VedoucíDančák Martin, Mgr. Ph.D.
Datum synchronizace12.12.2019 03:19
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky