NázevZhodnocení stavu populací velkých mlžů v náhonu Strhanec se zaměřením na velevruba tupého (Unio crassus)
Název anglickyAssessment of freshwater mussels population status in Strhanec mill race with emphasis on thick-shelled river mussel (Unio crassus)
AbstraktV této práci bylo potvrzeno, že ke správnému odhadu velikosti populací velevrubů tupých je potřeba prohledávat sediment. Dále bylo zjištěno, že v náhonu Strhanec žije početná metapopulace velevrubů tupých (102 000 - 129 996 jedinců). Hustota jedinců a podíl juvenilů ukazuje na prosperitu metapopulace. Populace škeble říční je také prosperující s vysokým podílem mladých jedinců. Populace velevruba malířského je zde velice slabá, pravděpodobným důvodem je predace ondatrou pižmovou.
Abstrakt anglickyIn this thesis was confirmed that excavation of thick-shelled river mussels is necessary for proper assesment of population size. It was found out that in mill-race Strhanec lives abundant metapopulation of thick-shelled river mussels (102 000 - 129 996 individuals). Density of individuals and percentage of juveniles shows that metapopulation is viable. Population of duck mussel is also prospering with high proportion of juveniles. Population of painter s mussel is very poor, probably because of muskrat predation.
Klíčová slovaČeská republika, velcí mlži, Unionoidea, velikostní struktura
Klíčová slova anglickyCzech republic, freshwater mussels, Unionoidea, size structure
Typbakalářská
Počet stran39
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorRadovan COUFAL
VedoucíRulík Martin, doc. RNDr. Ph.D.
Datum synchronizace13.12.2018 03:18
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky